Ochrana osobních údajů - reg. č. u úooú: 00077790

Informace k poskytnutí osobních údajů a souhlasu ve smyslu nařízení EU č. 2016/679

 1. Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění této smlouvy dojde ze strany společnosti PRAKTIC® ke zpracování osobních údajů zákazníka, příp. dalších fyzických osob vystupujících na straně zákazníka (dále jen „osobní údaje“). K tomuto zpracování osobních údajů není vyžadován zvláštní souhlas zákazníka, který by mohl být odvolán. Tím není dotčena možnost zákazníka udělit společnosti PRAKTIC® souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely jdoucí nad rámec této smlouvy.
 2. Zákazník prohlašuje, že za účelem plnění této smlouvy dodal a dodá společnosti PRAKTIC® výlučně aktuální a platné osobní údaje.
 3. Smluvní strany shodně prohlašují, že osobní údaje budou společnosti PRAKTIC® předány pouze v rozsahu nezbytném pro účely plnění této smlouvy.
 4. Správcem osobních údajů bude společnost PRAKTIC®, jejíž aktuální kontaktní údaje lze nalézt na .
 5. Osobní údaje budou společností PRAKTIC® zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu této smlouvy a vypořádání práv a povinností z ní vyplývajících, a dále po dobu nezbytnou ke splnění návazných zákonných povinností společnosti PRAKTIC® souvisejících s touto smlouvou (např. daňových či archivačních). Bezodkladně poté budou osobní údaje zlikvidovány.
 6. Osobní údaje mohou být společností PRAKTIC® předávány třetím stranám, kterými mohou být externí dodavatelé společnosti PRAKTIC® zajišťující pro společnost PRAKTIC® plnění části jejích smluvních či zákonných povinností, orgány veřejné moci či jiné subjekty, vůči nimž je společnost PRAKTIC® povinna plnit své zákonné povinnost, jejichž aktuální seznam bude zákazníkovi na požádání sdělen společností PRAKTIC®.
 7. Zákazník má právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, právo na vysvětlení společnosti PRAKTIC® týkající se zpracování osobních údajů v rozporu s právními předpisy a na zajištění nápravy, právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a od 25.5.2018 dále právo na právo na omezení zpracování a přenositelnost osobních údajů.
 8. Pro případ, že kromě osobních údajů samotného zákazníka budou na základě této smlouvy zpracovávány rovněž osobní údaje třetích osob, jimiž na základě platného titulu disponuje zákazník, se smluvní strany dohodly, že budou postupovat jako společní správci ve smyslu ustanovení čl. 26 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). V této souvislosti se strany dohodly takto:
  1. Zákazník se zavazuje dodat společnosti PRAKTIC® výlučně osobní údaje, které zpracovává na základě platného právního titulu.
  2. Informování subjektů údajů o zpracování jejich osobních údajů ze strany společnosti PRAKTIC® a o jejich právech s tím souvisejících, včetně informování dle čl. 14 GDPR zajistí zákazník.
  3. Ostatní povinnosti správce osobních údajů dle obecně závazných právních předpisů bude každá ze smluvních stran plnit samostatně.
  4. Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou potřebnou součinnost, včetně případů kontroly kterékoli z nich ze strany orgánů veřejné moci.
  5. V případě porušení povinností zákazníka nahradí zákazník společnosti PRAKTIC® veškerou újmu tím způsobenou, včetně případných sankcí uložených společnosti PRAKTIC® v důsledku takového poručení povinností zákazníka ze strany orgánů veřejné moci.
 9. Bližší informace ohledně zpracování osobních údajů budou zákazníkovi na požádání sděleny společností PRAKTIC®.